1639/pl

Aus Watch-Wiki
Version vom 4. Februar 2015, 02:09 Uhr von Torsten (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „== Zdarzenie == == Urodziny == == Dzień zgonu ==“ durch „== Zdarzenie == === Styczeń === === Luty === === Marzec === === Kwiecień === === Maj === === Czerwiec === === Lipiec === === Sierpień === === Wrzesień === === )
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1638 << 1639 >> 1640

Zdarzenie

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Urodziny

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Dzień zgonu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień